Regulamin

Regulamin dotyczy usług edukacyjnych : kursów językowych , kursów matematyki oraz warsztatów programowania organizowanych w roku szkolnym 2019 / 2020 przez spółkę jawną działającą pod firmą : KAM-AN KAMILA ANTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego : Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000734846 z siedzibą w miejscowości Podkowa Leśna pod adresem ul. Słowicza numer 1, lokal E1/1, kod. Poczt. 05-807 , poczta Podkowa Leśna.

§ 1
USŁUGI EDUKACYJNE

 1. Usługi edukacyjne adresowane są do dzieci ,  młodzieży z szkół podstawowych  i  szkół średnich  oraz dorosłych  .
 2. Usługi świadczone są dla uczniów szkół  regularnych jak i uczniów  uczących się w trybie Edukacji Domowej.
 3. Zajęcia odbywają się w siedzibie spółki od poniedziałku do soboty  i trwają od godziny 8:00 do godziny 20:00 , poczynając od 1 października 2019 roku  do 25  czerwca roku 2020 .
 4. Zajęcia prowadzone  są w formie korepetycji , regularnych kursów , pomocy w odrabianiu  lekcji zadanych  w szkole
 5. Przed rozpoczęciem kursu, każdy uczeń / uczestnik zajęć odbywa rozmowę  kwalifikacyjną  która  warunkuje  przyjęcie  .
 6. Do kursu można dołączyć w każdym momencie trwania kursu/warsztatów  pod warunkiem, że są wolne miejsca ponosząc opłatę za zajęcia/warsztaty  , które odbędą się od dnia przyjęcia  do dnia zakończenia zajęć.
 7. Zajęcia odbywają się w grupach 4- 6 , 2-3 lub indywidualnie.
 8. Warunki finansowe uczestnictwa w zajęciach określone są cenniku zajęć dostępnym na stronie WWW.kam-an.edu.pl

§2
UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 2. otrzymywania rzetelnej wiedzy.
 3. otrzymywania, w tym  drogą elektroniczną ,  rzetelnej informacji w zakresie interesującym  ucznia/uczestnika zajęć .
 4. zmiany grupy w trakcie trwania kursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
 5. otrzymania od Kam-an  zaświadczenia o ukończeniu kursu
 6. zgłaszania zastrzeżeń  dotyczących  przebiegu kursu.

§3
SŁUCHACZ KURSU MA OBOWIĄZEK:

 1. regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne oraz przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie.
 2. Opłacać zgodnie z harmonogramem płatności koszty uczestnictwa w zajęciach na podstawie przekazywanych faktur , w wersji papierowej lub elektronicznej
 3. przygotowywać się do zajęć wg wskazówek i poleceń przekazywanych przez prowadzącego zajęcia
 4. dołożyć należytej staranności w zakresie użytkowania rzeczy stanowiących własność Kam-an oraz dołożyć należytej pieczy nad rzeczami wnoszonymi przez uczestnika na teren Kam-an.

§4
ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ, ZASTĘPSTWA, ZMIANY GODZIN, ROZLICZENIA FINANSOWE

 1. Kam-an zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich zajęć według ilości godzin zakreślonej w umowie .
 2. W przypadku nie zrealizowania ilości godzin wynikającej z zawartej umowy , Kam-an zwraca, po zakończeniu semestru/ roku szkolnego , kwotę za niezrealizowane godziny zajęć w stawce wynikającej z zawartej umowy
 3. Uczestnik zajęć indywidualnych , którego dotyczy umowa na zajęcia w grupie 1 osobowej , ma prawo do odwołania zajęć z jednodniowym wyprzedzeniem. Tak odwołane zajęcia nie są wliczane do puli zajęć zrealizowanych . 
 4. Kam-an zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych wypadkach losowych, do odwołania zajęć i odbycia ich w innym terminie uzgodnionym z uczestnikami zajęć
 5. Podczas nieobecności prowadzącego zajęcia , w pierwszej kolejności Kam-an postara się zapewnić zastępstwo.
 6. Kam-an zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia w trakcie trwania kursu.

§5

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Za szkody spowodowane przez niepełnoletniego Słuchacza w Kam-an odpowiadają osoby , z którymi została zawarta umowa kształcenia .
 2. Naganne zachowania uczniów, uniemożliwiające innym uczniom korzystanie z kursu mogą skutkować skreśleniem z listy słuchaczy bez zwrotu kosztów poniesionych na uczestniczenie w zajęciach.

&6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kam-an ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie w czasie ich obecności na zajęciach , od chwili wejścia na teren lokalu do momentu opuszczenia przez słuchaczy lokalu Kam-an , rozumianego jako pomieszczenie zamknięte a nie teren przylegający do budynku w którym mieści się siedziba Kam-an.
 2. Niepełnoletni przyprowadzeni przez swoich opiekunów pozostają na zajęciach zaś ich opiekunowie na czas zajęć opuszczają teren Kam-na albo  mogą przez czas trwania zajęć oczekiwać  w wydzielonej części biurowej Kaman – office. 
 3. Prawni opiekunowie dzieci są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa swoich podopiecznych w drodze do Kam-an i w drodze powrotnej.
 4. Każdy opiekun prawny dziecka ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym regulaminem co automatycznie potwierdza podpisem pod zawartą umową
 5. W razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w niniejszym regulaminie, stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego a Sądem uprawnionym do rozstrzygania sporów jest właściwy dla siedzib Kam-an sąd powszechny
 1.  
 2.